Joolz – Milk Design B.V. Algemene Voorwaarden

De online shop www.joolz.com is een commercieel aanbod van:

Milk Design B.V.

Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam

Telefoonnummer: +31 206304887 (bereikbaar op werkdagen tussen 10:00-16:00)

E-mailadres: info @joolz.com

Ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 34207265

BTW-nummer: NL.8243.10.044.B01

Directeur: R. Den Hollander

Verantwoordelijk volgens § 55 RStV: J. van Arend


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

(De volgende voorwaarden bevatten ook wettelijke informatie over uw rechten volgens de voorschriften voor overeenkomsten in het kader van verkoop op afstand en elektronische handelstransacties).

1) Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1. aanbiedingen en servicebeschrijvingen

1.2. bestelprocedure en sluiting van het contract

1.3. prijzen en verzendkosten

1.4. levering, beschikbaarheid van goederen

1.5. betalingsvoorwaarden

1.6. eigendomsvoorbehoud

1.7. garantie voor materiaaldefecten en garantie

1.8. aansprakelijkheid

1.9. opslag van de contracttekst

1.10. gegevensbescherming

1.11. plaats van bevoegdheid, toepasselijk recht

1) Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van Milk Deisgn B.V. (handelend onder de naam “Joolz”) dat via de website www.joolz.com (hierna: “Website”) wordt gedaan en op elke overeenkomst op afstand (hierna: “Overeenkomst”) die vervolgens via de Website tot stand komt tussen Joolz (hierna ook te noemen “wij”/”ons”) en een consument, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna ook te noemen “u”/”uw”).

Voor de zakelijke relatie tussen Milk Design BV, Distelweg 89, 1031 HD, Amsterdam (hierna te noemen "Verkoper") en de klant (hierna te noemen "Klant") gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de ten tijde van de bestelling geldende versie.

Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere persoon die in de relevante toepasselijke wet- en regelgeving als zodanig is aangemerkt. Voor uw begrip, merken wij op dat het daarbij in het algemeen gaat om een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

Naast deze Voorwaarden kunnen voor bepaalde producten aanvullende voorwaarden van toepassing zijn wanneer aan de wettelijke voorwaarden voor de toepasselijkheid daarvan is voldaan.

Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend en hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u contact opnemen met onze klantenservice per e-mail: info @joolz.com. Wij zullen binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht per e-mail inhoudelijk op de klacht reageren. Als een klacht een voorzienbaar langere tijd vraagt, sturen wij binnen de genoemde termijn een bericht met een inschatting van de tijd die nodig is om tot een antwoord te komen. Wij zullen ons ervoor inspannen om uw klacht zo goed mogelijk in overleg met u op te lossen.

1.1. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

De producten die op onze Website worden aangeboden zijn alleen beschikbaar in de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Denemarken. Helaas bezorgen wij niet in alle postcodegebieden. Raadpleegt u daarvoor de actuele informatie op de Website.

We doen ons uiterste best om de prijzen en gegevens op onze website nauwkeurig te houden, maar fouten zijn nooit uit te sluiten. Als we een fout ontdekken in de prijs van een product dat u hebt besteld, zullen we u zo snel mogelijk informeren. Indien gebondenheid aan de overeenkomst als gevolg van de fout niet meer van ons gevergd kan worden, indien u misbruik maakt van de fout, of indien de fout anderszins voor uw rekening en risico komt, kunt u kiezen of u de bestelling wilt bevestigen tegen de juiste prijs, of dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Als we u in die gevallen niet binnen een redelijke termijn kunnen bereiken via de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, of als u de bestelling niet bevestigt tegen de juiste prijs, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden.

1.2. Bestelprocedure en contractafsluiting

De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en deze in een zogenaamd winkelwagentje plaatsen door op de knop [toevoegen aan winkelwagentje] te klikken. De klant kan vervolgens op de knop [Verder naar de kassa] in het winkelwagentje klikken om door te gaan met het bestelproces. Door te klikken op de knop [Bestelling met betalingsverplichting], doet de klant een bindende bestelling om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. Noodzakelijke informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).

De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst komt pas tot stand als de verkoper het bestelde product aanvaardt, bijvoorbeeld doordat hij het product naar de klant stuurt, het aan de klant overhandigt of de verzending binnen 2 dagen heeft bevestigd met een tweede e-mail, een expliciete orderbevestiging of het versturen van de factuur of het verstrekken van de bankgegevens en de betalingsaanvraag indien de verkoper vooruitbetaling toestaat.

Indien de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper wordt ontvangen ondanks de vervaldatum, zelfs niet na een nieuw verzoek, kan de verkoper zich (indien ook aan de overige wettelijke vereisten voor ontbinding is voldaan) terugtrekken uit het contract met als gevolg dat de bestelling ontbonden is en de verkoper niet verplicht is om te leveren en de koper niet langer verplicht is om te betalen.

1.3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen op de website van de Verkoper zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

Naast de vermelde prijzen kan de verkoper verzendkosten in rekening brengen voor de levering. Eventuele op uw bestelling van toepassing zijnde bezorg- en/of verzendkosten worden duidelijk vermeld voordat de Overeenkomst wordt gesloten en worden bevestigd in de Orderbevestiging.

1.4. Levering, beschikbaarheid van goederen

Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, heeft de verkoper het recht om op eigen kosten deelleveringen te doen, voor zover dit redelijk is voor de klant.

Indien de levering van de goederen door de schuld van de klant ondanks drie leveringspogingen mislukt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventueel gedane betalingen worden onmiddellijk aan de klant terugbetaald. Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper buiten zijn schuld niet door zijn leverancier is geleverd, kan sprake zijn van een tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegerekend. In dit geval zal de verkoper handelen in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen en de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds gedane betalingen terugbetalen.

De klant wordt op een aparte informatiepagina of in het kader van de desbetreffende productbeschrijving op de hoogte gebracht van de levertijden en de leveringsbeperkingen (bijv. beperking van de levering in bepaalde landen).

Bestellingen worden uiterlijk binnen 14 dagen nadat u uw bestelling geplaatst heeft afgeleverd aan het door u opgegeven afleveradres, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken (zoals bijvoorbeeld een bestelling die als pre-order is besteld).

Op zaterdag en zondag wordt er niet door onze vervoerder geleverd.

Wanneer levering van een door u besteld product vertraagd is, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. In dat geval kunt u ervoor kiezen de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarna wij reeds door u betaalde bedragen binnen 14 dagen volledig aan u zullen terugbetalen.

1.5. Betalingsvoorwaarden

De klant kan kiezen uit de beschikbare betalingsmogelijkheden in het kader van en voor de voltooiing van het bestelproces. De klant wordt op een aparte informatiepagina op joolz.com geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

Indien betaling per factuur plaatsvindt, wat alleen mogelijk is via een derde betalingsaanbieder, dient de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur te geschieden. Voor alle andere betalingsmethoden moet de betaling vooraf zonder aftrek worden verricht.

Indien derde betalingsproviders met de betalingsverwerking worden belast, bijvoorbeeld Paypal of Klarna, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing indien aan de wettelijke vereisten voor de toepasselijkheid daarvan is voldaan.

1.6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de wettelijke eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

1.7. Garantie voor materiaaldefecten en garantie

De conformiteit van de producten wordt bepaald door de wettelijke voorschriften.

Een garantie bestaat alleen voor de door de verkoper geleverde goederen indien deze uitdrukkelijk is gegeven. De klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de garantievoorwaarden.

1.8. Aansprakelijkheid

Indien in deze Voorwaarden beperkingen van de aansprakelijkheid van de Verkoper zijn opgenomen, zijn dergelijke beperkingen niet van toepassing op de wettelijke aansprakelijkheid van de Verkoper jegens consumenten.

1.9 Opslag van de contracttekst

De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient.

De Verkoper stuurt de Klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Op de orderbevestiging ontvangt de klant ook informatie over de Algemene Bedrijfsvoorwaarden, samen met informatie over het herroepingsrecht en verwijzingen naar de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel heeft geregistreerd, kunt u de door u geplaatste bestellingen in uw profielruimte bekijken. Bovendien slaan we de tekst van het contract op, maar maken het niet toegankelijk op het internet.

1.10. Gegevensbescherming

De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor het beoogde doel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De voor de bestelling van de goederen verstrekte persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt voor de uitvoering en verwerking van de overeenkomst. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces.

De klant heeft het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die de verkoper over hem heeft opgeslagen. Daarnaast heeft hij het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren en zijn persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren.

Meer informatie over het soort, de omvang, de plaats en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van de noodzakelijke persoonsgegevens door de verkoper is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming.

1.11 Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen over de uitvoering en uitleg van deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat u een termijn van een maand heeft nadat wij ons schriftelijk tegenover u op dit beding hebben beroepen om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Dit doet niet af aan de rechten die u hebt op grond van uw eigen nationale recht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 2 november 2023 (versie 11022023.1).

 

Artikel 2 – Herroepingsbeleid

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de (laatste, of in geval van regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode, eerste) zaak in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het hieronder weergegeven modelformulier voor herroeping aan ons verzenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan ons verstrekken, waarvoor u gebruik kunt maken van de daartoe ingerichte webpagina hier, waarop u uw ordernummer en emailadres kunt invullen. Selecteer vervolgens de producten die u wilt retourneren, geef indien u dit wenst een retourreden aan, voeg eventueel foto's toe en verstuurt u de retouraanvraag.

Gevolgen van de herroeping:

Indien u de overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van de overeenkomst, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen, en wij brengen u in geen geval kosten in rekening voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld te retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan het volgende adres: DSV Solutions / pa Joolz, Ierlandlaan 1, ​​​6199 AR Maastricht​​​,The Netherlands. Voor meer gedetailleerde informatie over de retourvoorwaarden verwijzen wij de klant naar de aparte informatiepagina. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening, tenzij anders vermeld wordt in het retourproces. Eventuele waardevermindering van de goederen dient u alleen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de vaststelling van de aard, de kenmerken en de werking ervan. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van zaken die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

- Aan Milk Design B.V. (handelend onder de naam Joolz), Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam

(info @joolz.com)

- Ik/wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam/namen van de consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Artikel 3 – algemene klanteninformatie

3.1 Verzending & Levering

We leveren alleen per verzending. Het is niet mogelijk om de goederen zelf op te halen of af te leveren bij een pakstation, tenzij dit expliciet wordt vermeld in het proces van bestellen.

Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, verzoeken wij u onmiddellijk bij de bezorger te klagen over dergelijke fouten en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Contacteer ons na ontvangst van de goederen via e-mail naar info@joolz.com.

Wanneer u onze Website gebruikt, zal de communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvinden en zullen wij doorgaans per e-mail contact met u opnemen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of om u informatie te verstrekken. Gelieve ervoor te zorgen dat onze e-mail niet in uw junkmail terechtkomt.

3.2 Wijze van betaling

U kunt ervoor kiezen om vooraf te betalen, via automatische incasso, creditcard of factuur.

iDeal

U betaalt het factuurbedrag via de online provider iDeal.

Creditcard

Uw creditcard wordt gedebiteerd wanneer de bestelling is voltooid.

PayPal

U betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal.

Klarna

Het gebruik van de betalingsmethoden factuur, termijnaankoop en automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband sturen wij uw gegevens door naar Klarna voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de koopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietbeoordeling zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt volgens de geldende regels voor gegevensbescherming en volgens de informatie in de regels voor gegevensbescherming van Klarna behandeld.


Artikel 4 – deelname ODR

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.