Joolz algemene voorwaarden

Joolz algemene voorwaarden

MILK Design BV - Joolz

Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam

E-mail: info@joolz.com

Kamer van Koophandel nummer: 34207265

BTW-identificatienummer: NL824310044B01

Directeur: R. Den Hollander

Telefoonnummer: 020 630 4887


ODR

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

(De volgende voorwaarden bevatten ook wettelijke informatie over uw rechten volgens de voorschriften voor overeenkomsten in het kader van verkoop op afstand en elektronische handelstransacties).

1) Toepasselijkheid van de richtlijn

1.1. aanbiedingen en servicebeschrijvingen

1.2. bestelprocedure en sluiting van het contract

1.3. prijzen en verzendkosten

1.4. levering, beschikbaarheid van goederen

1.5. betalingsvoorwaarden

1.6. eigendomsvoorbehoud

1.7. garantie voor materiaaldefecten en garantie

1.8. aansprakelijkheid

1.9. opslag van de contracttekst

1.10. gegevensbescherming

1.11. plaats van bevoegdheid, toepasselijk recht

1) Toepasselijkheid van de richtlijn

Voor de zakelijke relatie tussen Milk Design BV, Distelweg 89, 1031 HD, Amsterdam (hierna te noemen "Verkoper") en de klant (hierna te noemen "Klant") gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de ten tijde van de bestelling geldende versie.

Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 020 630 4887 en per e-mail op info@joolz.com.

Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

1.1. aanbiedingen en servicebeschrijvingen

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.

Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld bij de producten. Anders zijn fouten voorbehouden.

1.2. bestelprocedure en contractafsluiting

De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en deze in een zogenaamd winkelwagentje afhalen door op de knop [toevoegen aan winkelwagentje] te klikken. De klant kan vervolgens op de knop [Verder naar de kassa] in het winkelwagentje klikken om het bestelproces af te ronden.

Door te klikken op de knop [Bevestig & Verstuur bestelling], dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. Noodzakelijke informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).

De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst komt pas tot stand als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen naar de klant stuurt, het aan de klant overhandigt of de verzending binnen 2 dagen heeft bevestigd met een tweede e-mail, een expliciete orderbevestiging of het versturen van de factuur.

Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, komt het contract tot stand met het verstrekken van de bankgegevens en de betalingsaanvraag. Indien de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper wordt ontvangen ondanks de vervaldatum, zelfs niet na een nieuw verzoek, zal de verkoper zich terugtrekken uit het contract met als gevolg dat de bestelling ongeldig is en de verkoper niet verplicht is om te leveren. De bestelling wordt dan uitgevoerd zonder verdere gevolgen voor de koper en de verkoper.

1.3. prijzen en verzendkosten

Alle prijzen op de website van de Verkoper zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper gecommuniceerd op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

1.4. levering, beschikbaarheid van goederen

Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

 Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, heeft de verkoper het recht om op eigen kosten deelleveringen te doen, voor zover dit redelijk is voor de klant.

Indien de levering van de goederen door de schuld van de klant ondanks drie leveringspogingen mislukt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventueel gedane betalingen worden onmiddellijk aan de klant terugbetaald.

 Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper buiten zijn schuld niet door zijn leverancier is geleverd, kan de verkoper zich uit het contract terugtrekken. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds gedane betalingen terugbetalen.

De klant wordt op een aparte informatiepagina of in het kader van de desbetreffende productbeschrijving op de hoogte gebracht van de levertijden en de leveringsbeperkingen (bijv. beperking van de levering in bepaalde landen).

1.5. betalingsvoorwaarden

De klant kan kiezen uit de beschikbare betalingsmogelijkheden in het kader van en voor de voltooiing van het bestelproces. De klant wordt op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

Indien betaling per factuur plaatsvindt, wat alleen mogelijk is via een derde betalingsaanbieder, dient de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur te geschieden. Voor alle andere betalingsmethoden moet de betaling vooraf zonder aftrek worden verricht.

 Indien derde betalingsproviders met de betalingsverwerking worden belast, bijvoorbeeld Paypal of Klarna, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

Als de vervaldatum van de betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant al in gebreke door het ontbreken van de vervaldatum. In dit geval moet de klant de wettelijke vertragingsrente betalen.

De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit het recht van de verkoper om verdere schade door verzuim te claimen niet uit.

 De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

1.6. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de wettelijke eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

1.7. garantie voor materiaaldefecten en garantie

De garantie wordt bepaald door de wettelijke voorschriften.

Een garantie bestaat alleen voor de door de verkoper geleverde goederen indien deze uitdrukkelijk is gegeven. De klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de garantievoorwaarden.

1.8. aansprakelijkheid

 De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op elke aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, niettegenstaande andere wettelijke vereisten voor claims.

De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van materiële verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de naleving de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de klant zich regelmatig beroept. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek nadat garantie is gegeven voor de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

1.9 opslag van de contracttekst

De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient.

De Verkoper stuurt de Klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Op de orderbevestiging ontvangt de klant ook informatie over de Algemene Bedrijfsvoorwaarden, samen met informatie over het herroepingsrecht en verwijzingen naar de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel heeft geregistreerd, kunt u de door u geplaatste bestellingen in uw profielruimte bekijken. Bovendien slaan we de tekst van het contract op, maar maken het niet toegankelijk op het internet.

1.10. gegevensbescherming

De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor het beoogde doel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De voor de bestelling van de goederen verstrekte persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt voor de uitvoering en verwerking van de overeenkomst. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces.

De klant heeft het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die de verkoper over hem heeft opgeslagen. Daarnaast heeft hij het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren en zijn persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren.

Meer informatie over het soort, de omvang, de plaats en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van de noodzakelijke persoonsgegevens door de verkoper is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming.

1.11 Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is de statutaire zetel van de verkoper als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

Herroepingsbeleid

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht ga je naar retourneren.nl/joolz en voer in het formulier je ordernummer en emailadres in. Selecteer de producten die je wilt retourneren, geef de juiste retourreden aan, voeg eventueel foto's toe & verstuur je retouraanvraag.

Gevolgen van de herroeping:

Indien u de overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de goederen, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van de overeenkomst, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen, en wij brengen u in geen geval kosten in rekening voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld te retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan het volgende adres: DSV Solutions / pa Joolz, Heierhoevenweg 17, 5928 RN Venlo, Nederland. Voor meer gedetailleerde informatie over de retourvoorwaarden verwijzen wij de klant naar de aparte informatiepagina. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. Eventuele waardevermindering van de goederen dient u alleen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de functionaliteit ervan. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten: overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

Sjabloon-opnameformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug per e-mail).

- Naar Milk Design BV - Joolz --info@joolz.com

- Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

- reden

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-volgnummer (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum (*)

 

De online shop www.joolz.com/nl/nl is een commercieel aanbod van Milk Design BV - Joolz -Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam.

Telefoon: 020 630 4887

E-mail: info@joolz.com

Directeur: R. den Hollander

Registreer inschrijving: KVK: 34207265 Amsterdam Rechtbank Amsterdam

Identificatienummer voor de omzetbelasting: NL824310044B01

Verantwoordelijk volgens § 55 RStV: Jurryt van Arend

Distelweg 89, 1031HD Amsterdam Nederland


Algemene klanteninformatie

 

Verzending & Levering

We leveren alleen per verzending. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen of af te leveren bij een pakstation.

Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u onmiddellijk bij de bezorger te klagen over dergelijke fouten en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Contacteer ons binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen via e-mail naar info@joolz.com.

 

Wijze van betaling

U kunt ervoor kiezen om vooraf te betalen, via automatische incasso, creditcard of factuur.

iDeal

U betaalt het factuurbedrag via de online provider iDeal.

creditcard

Uw creditcard wordt gedebiteerd wanneer de bestelling is voltooid.

Paypal

U betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal.

Klarna

Het gebruik van de betalingsmethoden factuur, termijnaankoop en automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband sturen wij uw gegevens door naar Klarna voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de koopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietbeoordeling zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt volgens de geldende regels voor gegevensbescherming en volgens de informatie in de regels voor gegevensbescherming van Klarna behandeld.