Joolz allmänna villkor

MILK Design

Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam

E-mail: info@my-joolz.com

Chamber of commerce number: 34207265

VAT identification number: NL.8132.37.737.B01


The European Commission provides a platform for online dispute resolutions (ODR) which can be accessed at http://ec.europa.eu/consumers/odr/ We are ready to participate in extra-judicial dispute settlement proceedings before a consumer dispute resolution body


Artikel 1 - Definitioner

Följande definitioner är tillämpliga i dessa allmänna villkor:

övervägandetid: tidsperioden under vilken konsumenten kan åberopa sin ångerrätt.

Konsument: fysisk person som inte agerar på uppdrag av ett företag eller ett yrke och som når ett distansavtal med entreprenören.

Dag: dag såsom den definieras i kalendern

långtidsavtal: distansavtal relaterat till flera olika produkter och tjänster för vilka leveranskrav och inköp är spridda över tid.

Varaktigt medium / hållbart medel / ngt annat bättre passande: instrument som gör det möjligt för mottagare eller entreprenör att lagra information personligen riktad till dem, på ett sätt som möjliggör framtida referenser för en tillräcklig tidsperiod att informationens syfte tillvaratas, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Ångerrätt: rätten för konsumenten att häva distansavtalet inom övervägandetiden.

Entreprenör: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter på distans till konsumenter.

distansavtal: avtal baserat på ett företags organiserade system för distansförsäljning av produkter och tjänster, inklusive avtalsslutning med hjälp av en eller flera tekniker för distanskommunikation.

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta ett avtal utan att konsumenten och entreprenören har samlats på samma plats och vid samma tidpunkt.Artikel 2 - Corporate Identity / Entreprenör

MILK Design

Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam

E-post: info@my-joolz.com

Handelskammarnr: 19807597

MOMS identifieringsnr: NL.8132.37.737.B01

Om entreprenörens verksamhet lämnas till ett relevant licenssystem: den granskande auktoritetens data.        Jag förstår inte meningen på engelska.

Om entreprenören bedriver ett reglerat yrke:

Den branschorganisation som entreprenören är medlem i:

Yrket, den plats i EU eller i EES där detta yrke har tilldelats:   Jag förstår inte heller meningen på engelska

En hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner angående var och hur tillgängliga dessa yrkesregler är.Artikel 3 - Relevans

Dessa allmänna villkor gäller för entreprenörens alla erbjudanden och för varje slutet distansavtal mellan entreprenör och konsument.

Innan distansavtalet ingås, ges konsumenten tillgång till de allmänna villkorens innehåll. Om det skäligen inte är möjligt att detta görs innan distansavtalet sluts, kommer det att indikeras att de allmänna villkoren kan ses hos entreprenören, och på konsumentens begäran ska dessa allmänna villkor sändas till konsumenten så snart som möjligt utan extra kostnad.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, oberoende av tidigare artikel, och innan distansavtalet sluts, kan de allmänna villkorens innehåll göras tillgängligt elektroniskt för konsumenten på ett sådant sätt att de enkelt kan sparas på ett varaktigt medium. Om det skäligen inte är möjligt att detta görs innan distansavtalet sluts, kommer det att indikeras var konsumenten kan hitta de allmänna villkoren online, och på konsumentens begäran ska dessa allmänna villkor sändas till konsumenten så snart som möjligt utan extra kostnad.

För det fall specifika produkt- och tjänsteförhållanden också är tillämpliga utöver dessa allmänna villkor, är andra och tredje artikeln tillämpliga och vid händelse av motstridiga villkor kan konsumenten överklaga vad gäller de relevanta villkor som är mest fördelaktiga för konsumenten.    Artikel 4 - Erbjudande

Om ett erbjudande har en begränsad giltighet eller presenterar andra specifikationer, kommer det att med emfas nämnas.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av erbjudna produkter och tjänster. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra konsumentens bedömning av produkterna / tjänsterna. De bilder som används av entreprenören är sanna representationer av produkterna och tjänsterna. Uppenbara misstag och fel är inte bindande för entreprenören.

Varje erbjudande innehåller sådan information som tydliggör för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som uppkommer i samband med att konsumenten accepterar erbjudandet. Detta gäller i synnerhet:

-pris inklusive skatter

-eventuella kostnader för leverans

-sättet på vilket avtalet har ingåtts och de nödvändiga påskrifterna        

-ångerrättens tillämpning

-betalningsmetod, leverans och avtalets fullgörande

-tidsfristen för att acceptera erbjudandet och den tid inom vilken entreprenören garanterar priset

-priset för distanskommunikation om kostnaderna för användningen av teknik för distanskommunikation beräknas på en annan grund än det vanliga priset för kommunikation

om avtalet arkiveras efter att det fullföljts och i så fall hur detta går att ta del av för konsumenten

-det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingåtts, kan kontrollera och vid behov även återställa informationen som hen lämnat enligt avtalet

andra språk, inklusive holländska, som basis för avtalet

-uppförandekoderna till vilka entreprenören är bunden och sättet konsumenten elektroniskt kan ta del av uppförandekoderna; och

-minimitiden för distansavtalet i händelse av ett långitdsavtalArtikel 5 - Avtalet

Avtalet har ingåtts, i enlighet med bestämmelserna i paragraf 4, vid den tidpunkt då

konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller villkoren.

Om konsumenten elektroniskt accepterar erbjudandet bekräftar entreprenören omedelbart elektroniskt att hen har mottagit konsumentens godkännande av erbjudandet. Så länge entreprenören inte har bekräftat mottagandet av konsumentens acceptans kan konsumenten säga upp avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt, kommer entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda överföringen av elektronisk data och kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören iaktta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Entreprenören kan meddela eller kontrollera, inom den rättsliga ramen, om konsumenten kan möta betalningsåtagandena, och även kontrollera all viktig fakta och alla faktorer som behövs för att slutföra ett distansavtal. Om entreprenören, grundat i utredning, har goda skäl att inte ingå avtalet, har hen rätt att avslå en order / förfrågan eller kan ansluta särskilda villkor för genomförandet av erbjudandet.

Entreprenören ska skicka följande information med produkter eller tjänster, nedskrivet, eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra uppgifterna på ett varaktigt medium:

a. Adressen till företaget så att konsumenten kan skicka klagomål

b. Villkoren och sättet på vilket konsumenten kan utföra ångerrätten samt en tydlig indikation relaterad till när ångerrätten inte aktualiseras.

c. Information om garantier och service, när väl produkten har sålts.

d. Artikel 4 punkt 3, om inte entreprenören redan har sänt denna information innan genomförandet av avtalet.

e. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på ett år eller mer eller om den har en obegränsad löptid.

I händelse av en transaktion är föregående klausul e. gällande endast för den första leveransen.Artikel 6 - Ångerrätt

Leverans av varor:

Konsumenten har möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl under 30 dagar. Betänketiden börjar dagen efter det att konsumenten eller en i förväg utsedd representant av konsumenten får produkten i besittning.

Under betänketiden ska konsumenten behendla produkten och paketet noggrant. hen ska packa upp eller använda produkten endast i det avseendet det är nödvändigt för att bedöma om hen vill behålla produkten. Om hen inte vill åberopa sin ångerrätt ska hen returnera produkten med alla tillbehör och -om rimligen möjligt- i den ursprungliga konditionering och förpackning till entreprenören, i enlighet med de medföljande rimliga och tydliga instruktioner av entreprenör.

Utförande av tjänster:

Efter utförande av tjänst har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl under minst 30 dagar, med start dagen avtalet ingås.

För att genomdriva sin ångerrätt, måste konsumenten följa de rimliga och tydliga instruktioner som tillhendahålls av entreprenören vid erbjudandet eller slutligen vid utförande av tjänsten.Artikel 7- Kostnader associerade med ångerrätt

Om konsumenten åberopar ångerrätt, kommer hen inte att behöva betala mer än kostnaderna för att returnera produkten.

Om konsumenten har genomfört en betalning ska entreprenören betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter hävning eller efter returen.Artikel 8 - Uteslutning av möjlighet att åberopa ångerrätt

Entreprenören kan utesluta ångerrätten för konsumenten i den utsträckning som avses i punkt 2 och 3. uteslutning av ångerrätt gäller endast om entreprenören tydligt har nämnt detta i god tid före ingående av avtalet.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för följande produkter:

a. produkter som fastställs av entreprenören enligt specifikationerna för konsumenten

b. produkter av klart personlig karaktär

c. produkter som inte kan återlämnas på grund av sin natur

d. produkter som förstörs eller åldras snabbt

e. produkter vars pris är bundet till fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören saknar inflytande på

f. individuella tidningar och tidskrifter

g. ljud, videoinspelningar och datorprogram för vilka konsumenten har brutit förseglingen

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för följande tjänster:

a. När det gäller logi, transporter, restauranger eller att tillbringa fritiden på ett visst datum eller under en viss period.

b. Tjänster vars leverans har börjat med uttryckligt samtycke från konsumenten innan betänketiden har gått ut.

c. När det gäller spel och lotterierArtikel 9 -prissättning

Under giltighetstiden som nämns i erbjudandet, ska priserna på de erbjudna produkter och tjänster inte höjas med undantag för prisändringar på grund av förändrade momssatser.

Trots föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter och tjänster med varierande priser när dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och där entreprenören inte har inflytande. Detta eventuella beroendeförhållande till fluktuationer och det faktum att de nämnda priserna är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående endast tillåtet

 om höjningen är resultatet av lagregler eller bestämmelser.

Prishöjningar 3 månader efter avtalets ingående endast tillåtet om entreprenören har fastställt detta och:

a. Dessa är resultatet av lagregler eller bestämmelser; eller

b. Konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från den dag prishöjningen träder i kraft.

De i erbjudandet nämnda priserna inbegriper 20% moms.Artikel 10 -överensstämmelse och garantier

Entreprenören säkerställer att produkter och tjänster är eniga med avtalet, säkerställer att nämnda specifikationer uppfyller utlovade krav, säkerställer rimliga förväntningar, säkerställer sundhet och eller användbarhet och säkerställer på dagen för upprättandet befintliga rättsliga bestämmelser och / eller föreskrifter. Om så överenskommet är, säkerställer entreprenören också att produkten är lämplig för annat än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av entreprenör, tillverkare eller importör ändrar ingenting vad gäller rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan åberopa i förhållandet med entreprenör.Artikel 11 - Leverans och Verkställande

Entreprenören ska iaktta yttersta omsorg vid mottagande och verkställande av order av produkter, även så vid bedömningen av ansökningar för tjänster.

Adressen som har gjorts känd av konsumenten i förhållandet med entreprenören anses vara leveransadress.

Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i de allmänna villkoren, ska entreprenören utföra accepterade order snabbt men senast inom 30 dagar, om inte en längre period har kommits överens om. Om leveransen försenas eller om en leverans inte eller delvis kan verkställas, ska konsumenten meddelas om detta senast 30 dagar efter att hen gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan ytterligare kostnad och hen har rätt till ersättning.

I händelse av uppsägning av avtalet i enlighet med föregående stycke ska entreprenören betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter uppsägningen.

Om leverans av en beställd produkt verkar vara omöjligt, ska entreprenören sträva efter att tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast innan leverans kommer att nämnas på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas när det gäller ersättningsprodukter. Kostnaderna för en eventuell retursändning sker på bekostnad av entreprenören.

Risken för skador och / eller förlust av produkterna ligger hos entreprenören tills tidpunkten för leverans till konsumenten eller ett i förväg utsett ombud har skett, om inte annat uttryckligen överenskommits. Om du får en skadad produkt, bör du anmäla detta via e-post inom tre dagar. Du kan skicka e-post till: info@my-joolz.comArtikel 12 -Transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som innebär reguljär leverans av produkter (el ingåendes) i enlighet med gällande regler i ett meddelande senast en månad innan uttänkt avslutande av avtalets giltighet.

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på bestämd tid och som innebär reguljär leverans av produkter (el ingåendes) i enlighet med gällande regler i ett meddelande senast en månad innan uttänkt avslutande av avtalets giltighet.

Konsumenten kan i avtalen i det tidigare nämnda stycket:

alltid utan hinder säga upp vid en viss tidpunkt eller under en viss period

säga upp på samma sätt som det ingicks

alltid avsluta med samma meddelande som entreprenören har fått för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som har angetts för en bestämd tid och som innebär en reguljär leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en fast varaktighet.

Trots föregående stycke kan ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som innebär en reguljär leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter förlängas automatiskt för en förbestämd tremånadersperiod. Konsumenten kan säga upp detta automatiskt förlängda avtal i slutet av förlängningsperioden genom ett meddelande med en månads uppsägningstid.

Ett avtal som har angetts för en bestämd tid och som innebär en reguljär leverans av produkter och tjänster kan endast automatiskt förlängas på obestämd tid om inte konsumenten när som helst säger upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och uppsägningstid på högst tre månader ifall avtalet sträcker sig till en reguljär leverans, men mindre ofta än en gång per månad, av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter.

Ett avtal som har angetts för en bestämd tid och som innebär en reguljär leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter (recensioner och introduktions prenumeration) kommer inte automatiskt förlängas och upphör automatiskt vid slutet av den överenskomna perioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år, kan konsumenten efter ett år säga upp när som helst med en uppsägningstid på högst en månad om inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den avtalade tiden.Artikel 13 - Betalningar

Om inte annat avtalats, måste de belopp som avtalats som grund för betalning erläggas av konsumenten inom 30 dagar efter initierande av betänketid som avses i artikel 6, punkt 1. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst startar betänketiden efter det att konsumenten har erhållit bekräftelse av avtalet.

Vid försäljning av produkter till konsumenter, kan en förskottsbetalning på mer än 50% aldrig anges i de allmänna villkoren. När en förskottsbetalning har stipulerats kan konsumenten inte hävda några rättigheter när det gäller genomförandet av de relevanta beställningarna eller tjänsterna, före konsumenten har erlagt den stipulerade förskottsbetalningen.

Konsumenten är skyldig att underrätta entreprenören om felaktigheter i betalningsinformation.

I händelse av fel av konsumenten har entreprenören rätten att debitera skäliga kostnader som görs kända för konsumenten i förväg.Artikel 14 - Klagomål

Entreprenören har en tillräckligt offentliggjord klagomålsprocess och hanterar klagomål enligt denna process.

Klagomål angående genomförande av avtalet ska beskrivas fullständigt och klart inom skälig tid, vilket ska skickas till entreprenören efter det att konsumenten har observerat defekterna.

Klagomålen till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål har en överskådligt längre behendlingstid kommer entreprenören att svara inom 14 dagar med en bekräftelse att klagomålet mottagits och en indikation om när konsumenten får ett mer detaljerat svar.

Om ett klagomål inte kan lösas i samförstånd då föreligger det en tvist som är föremål för tvistlösning.Artikel 15 - Tvister

Nederländsk lag gäller uteslutande för avtal baserade på dessa allmänna villkor mellan entreprenören och konsumenten

Vid tvister kan konsumenten ta kontakt med Stichting WebwinkelKeur (WebwinkelKeur Foundation). Denna organisation ska medla gratis. Om båda parterna inte kan komma fram till en lösning har konsumenten möjlighet att låta sitt klagomål hanteras av Stichting GeschilOnline. (GeschilOnline.nl Foundation) Denna organistions bedömning är bindande och både konsumenten och entreprenören acceptera och underkastar sig denna bindande bedömning.Artikel 16 - Ytterligare och olika bestämmelser

Andra bestämmelser än de allmänna villkoren behöver inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen på ett sådant sätt att konsumenten kan spara dessa på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.