GARANTIPOLICY

 • 2 års tillverkargaranti som standard
 • 8 års extra garanti

2 års tillverkargaranti som standard

Joolz standardgaranti

Tillverkaren, Milk Design BV, med huvudsäte i Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad ”Joolz”), tillhandahåller sin barnvagnar och tillbehör (nedan gemensamt kallade ”Produkten”) under en garanti som är föremål för följande villkor:

1. Tillverkarens garantiperiod är 24 månader från inköpsdatumet som anges på försäljningskvittot. Den återstående garantiperioden för originalprodukten gäller för en ersättningsdel eller -produkt eller en reparerad produkt.

2. Denna tillverkargaranti gäller endast i den region där produkten köptes.

Joolz garanterar endast att produkten uppfyller lagbestämmelser eller nationella bestämmelser som gäller i det område där produkten säljs.

Joolz förbehåller sig rätten att tillämpa en annan tillverkargaranti i dessa specifika områden.

Denna tillverkargaranti gäller endast för en produkt som köpts för privat bruk.

Denna tillverkargaranti gäller inte uttryckligen produkter som används för kommersiella syften, inklusive men inte begränsat till produkter för kommersiell uthyrning.

3. Denna tillverkargaranti ger konsumenten rätt att få produkten reparerad såvida inte Joolz anser att produkten måste bytas.

4. Joolz förbehåller sig rätten att sluta sälja vissa modeller, färger, material eller tillbehör. I händelse av byte under garantiperioden, kommer konsumenter att få en annan likvärdig produkt i en liknande färg eller ett liknande material. Joolz förbehåller sig även rätten att byta ut ett komplett chassi eller att tillhandahålla renoverade delar som byte.

5. För att lämna in ett anspråk under tillverkargarantin, måste du förse Joolz med följande:

 • en kopia av det daterade försäljningskvittot;
 • en tydlig beskrivning av klagomålet samt
 • den defekta produkten eller bilder på den defekta delen eller produkten.


6. Tillverkargarantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, såsom rätten att hålla återförsäljaren ansvarig för fel.


VAD OMFATTAS AV TILLVERKARGARANTIN?

Produktens tillverkargaranti omfattar följande:

 • alla tillverkningsfel på chassit, ramen och hjulen,
 • alla tillverkningsfel på adaptrarna,
 • dragkedjor,
 • alla delar på selen i din Joolz-vagn,
 • sömmar i materialet, kardborreband, färgbeständighet. Missfärgning som kan betraktas som normalt slitage omfattas inte av garantin. Långvarig exponering för solljus kan leda till viss missfärgning och anses vara normalt slitage.


TILLVERKARGARANTIN GÄLLER INTE UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER:

Om du har förändrat eller reparerat produkten själv, eller låtit reparera den, utan föregående skriftligt medgivande från Joolz eller återförsäljaren. I händelse av reparation av en partner som Joolz godkänt, fortsätter tillverkargarantin att gälla.

 • Fel orsakade av försummelse, vårdslöshet eller en olycka och/eller annan användning eller annat underhåll än vad som beskrivs i bruksanvisningen.
 • Om serienumret är skadat eller har avlägsnats.
 • Skador på produkten på grund av normalt slitage.
 • Felaktig montering eller installation av delar eller tillbehör från tredje part som inte är kompatibla med produkten.
 • Oavsiktliga eller oförutsedda skador, onormal användning eller otillräckligt underhåll.
 • Felaktig förvaring/skötsel av produkten.
 • Skador på handtaget eller materialet till följd av normal daglig användning av produkten.
 • Hål eller sprickor i däcken.
 • Skador orsakade av felaktig användning eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen.
 • Skador till följd av reparationer som utförts av obehöriga personer eller på grund av felaktig demontering av produkten.
 • Transportskador till följd av transport med flygplan eller andra transportmedel. Kontrollera din Joolz-produkt noggrant efter att den har transporterats av flygbolag eller annat transportföretag. I händelse av skada, ska konsumenter omgående lämna in ett anspråk till transportören.
 • Kundens missnöje med produkten med avseende på passform, vikt, funktionalitet, färg eller design.

8 års extra garanti

Utökad garanti

Alla Joolz barn- och resevagnar som är registrerade på Joolz.com från och med 1 september 2022 får en extra garanti i åtta år förutsatt att vagnen registreras inom sex månader efter köpet. För en extra garanti garanterar Joolz (som tillverkare) att produkten är fri från defekter i material och utförande, och garanterar normal drift under normala förhållanden i enlighet med bruksanvisningar och tekniska specifikationer i ytterligare åtta år utöver standardgarantin. Försäljningskvittot ska alltid uppvisas vid garantianspråk.

Tillverkargarantin gäller endast i den region där produkten köptes.

Garantin kan omfatta:

 • Reservdelar som enkelt kan användas av konsumenten eller återförsäljaren.
 • Joolz levererar endast komponenter som har genomgått noggranna tester och som enkelt kan monteras med eller utan instruktioner.
 • Joolz ersätter endast produkter med liknande produkter. Joolz förbehåller sig dock rätten att sluta sälja vissa modeller, färger, material eller tillbehör. I händelse av byte under garantiperioden, kommer konsumenter att få en annan likvärdig produkt i en liknande färg eller ett liknande material.

Byten ger inte konsumenter rätt till en förlängning av garantiperioden.

Joolz-garantin omfattar även defekter på Joolz-produkter som har köpts begagnade, under förutsättning att vagnen har överförts efter köpet och registrerats på Joolz.com.

Ersättningsprodukten ger inte konsumenter rätt till en förlängning av garantiperioden.


Vad omfattas av den utökade garantin?

Garantin gäller alla Joolz barnvagnar och Joolz Aer som säljs från och med 1 september 2022. Den kostnadsfria extra garantin omfattar följande:

Alla fabriksdefekter som involverar chassit, liggdelsramar, sittdelsramar, plaststolsdelar och hjul.


Vad omfattas inte av den utökade garantin?

 • Normalt slitage,
 • Korrosion eller rostbildning på hjul och chassit på grund av extrema miljöförhållanden, inklusive hög luftfuktighet, salt, is eller snö eller på grund av otillräckligt underhåll,
 • Felaktig montering eller installation av tredje parts delar eller tillbehör som inte är kompatibla med den ursprungliga designen,
 • Oavsiktlig eller avsiktlig skada, missbruk eller försummelse,
 • Felaktig förvaring eller skötsel av produkten,
 • Skador på handtagets grepp eller på materialet till följd av normal eller daglig användning,
 • När produkten inte har använts på det normala sättet och i enlighet med tillverkarens anvisningar,
 • Om en reparation eller ändring har gjorts av en obehörig person eller om produkten har demonterats utan Joolz samtycke,
 • Flyg-/transportskada: kontrollera din Joolz-produkt noggrant efter att den har transporterats av ett flygbolag eller annat transportföretag och lämna in ett eventuellt anspråk direkt till respektive transportföretag,
 • Konsumentens missnöje med produkten när det gäller lämplighet, vikt, funktionalitet, färg eller stil,
 • Om serienumret är skadat eller har avlägsnats.

Joolz förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för den extra garantin.


VIKTIGT

Tillverkarens garantiperiod för denna produkt är 24 månader från det inköpsdatum som anges på kvittot. Kvittot ska förvaras på en säker plats och en kopia ska göras. Om du lämnar in ett anspråk under denna period, kontakta först den butik där du köpte produkten.

Om återförsäljaren inte kan reparera defekten eller om du köpte produkten direkt från Joolz, kontakta Joolz genom att skicka ett e-postmeddelande till info@joolz.com.

För reklamationer som inträffar utanför garantiperioden, kontakta även då först den butik där du köpte produkten.

Joolz förbehåller sig rätten att ändra villkoren för denna tillverkargaranti. Du hittar villkoren för den senaste tillverkargarantin på vår webbplats: http://www.joolz.com/warranty


UTBYTBARA DELAR

Vi är stolta över att tillverka högkvalitativa produkter som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

Kontakta återförsäljaren när du behöver byta en del på din Joolz-produkt. Eller köp tillgängliga delar direkt via www.joolz.com