Integritetspolicy

1. Introduktion

Milk Design B.V. (nedan kallat "Joolz") respekterar din integritet och säkerställer att de personuppgifter du tillhandahåller behandlas konfidentiellt. Denna integritetspolicy förklarar hur Joolz samlar, använder och skyddar information som vi får när du använder den här webbplatsen. Joolz är engagerat i att skydda dina personuppgifter. När vi ber dig att lämna viss information som kan identifiera dig när du använder den här webbplatsen kan du vara säker på att denna information endast kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy. Läs detta uttalande noggrant för att förstå hur Joolz kan samla, använda och dela dina personuppgifter. Termerna "vi," "oss" eller "Joolz" avser Joolz. Denna integritetspolicy är giltig från och med den 29 september 2023.

 

2. Identitet och vår kontaktinformation

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på:

Joolz, ett varumärke av Milk Design B.V.

Milk Design B.V. som ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Distelweg 89

1031 HD Amsterdam

Nederländerna

privacy@joolz.com

 

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Genom att fylla i ett webbformulär, lägga en beställning, skapa ett konto, registrera garantin, prenumerera på ett nyhetsbrev eller som en del av andra marknadsföringsaktiviteter behandlar vi bland annat följande data:

·      Ditt namn

·      Information om Joolz-produkter du äger

·      Dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress

·      Demografisk information som postnummer, preferenser och intressen

·      Annat relevant information för kundundersökningar och/eller erbjudanden

·      Demografisk information: Detta är inte personuppgifter i sig själva, men t.ex. data på regional nivå. Men när demografisk information sammanställs för en individ kan den anses vara personuppgifter.

·      Transaktionsdata: Personuppgifter som uppstår från transaktioner mellan Joolz och dig

·      Interaktionsdata: Personuppgifter som uppstår från korrespondens mellan Joolz och dig. Detta inkluderar produkter du har beställt eller registrerat, serviceförfrågningar du har skickat in, vilken webbläsare du använder, vilken typ av enhet du äger och annan cookie-/identifieringsinformation. Detta inkluderar också offline-interaktioner.

·      Beteendeinformation: Personuppgifter om ditt beteende som behandlas av Joolz, såsom preferenser, åsikter, önskemål och behov. Till exempel kan vi samla in dessa data genom att följa hur du navigerar på vår webbplats eller genom din interaktion med ett socialt mediekonto. Vi samlar och behandlar denna information endast med ditt samtycke och med användning av spårningskakor.

Om du inte vill ta emot anpassad marknadsföring kan du kontakta oss (se avsnitt 2).

 

4. På vilken laglig grund behandlar Joolz dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter på Joolz sker endast på lagliga grunder som uttryckligen anges i lagen. Joolz förlitar sig på tre sådana lagliga grunder:

a)      Uppfyllelse av ett avtal: Vi använder dina personuppgifter för att vidta de nödvändiga åtgärder som leder till ingående av ett avtal och för att uppfylla det avtal vi har ingått med dig.

b)     Samtycke givet: Med ditt uttryckliga samtycke har vi rätt att använda dina personuppgifter för specifika marknadsföringsändamål och/eller för att stödja vår marknadsundersökning. Det är viktigt att veta att du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Avsnittet "Kontroll över dina personuppgifter" beskriver hur du gör det.

c)      Legitimt intresse: Vi använder också dina personuppgifter för att skydda Joolz legitima intressen. Nästa avsnitt ger mer detaljerad information om dessa legitima intressen för Joolz.

För Joolz är det nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att bygga och upprätthålla en långvarig relation med dig som kund, övervaka och förbättra våra produkter, tjänster och processer samt skydda våra rimliga affärsintressen. Detta inkluderar att informera våra kunder om nya produkter, tjänster och aktiviteter, inhämta feedback om våra produkter, förhindra säkerhetsincidenter och missbruk av våra applikationer samt skydda Joolz intressen i (potentiella) rättsliga tvister.

 

5. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behöver denna information för att förstå dina behov och erbjuda dig bättre service, särskilt av följande skäl:

·      För att leverera, driva, stödja och förbättra Joolz-produkter. Detta säkerställer att våra kunder kan ha den bästa möjliga upplevelsen med sina nyfödda.

·      För att besvara kundförfrågningar, utföra reparationer och tillhandahålla annan kundservice och support. Datahantering är nödvändig för att uppfylla avtalet med dem och skydda våra legitima intressen.

·      För att utveckla sammanfattande analyser och affärsinformation som gör oss kapabla att driva, skydda, fatta informerade beslut och rapportera om vårt företags prestanda.

·      För att dela och anpassa vår kommunikation med dig.

·      Vi samlar, kombinerar och analyserar personuppgifter för att fastställa de mest relevanta målgrupperna och segmenten, innehållstyper, annonser, information, ögonblick och kanaler, samtidigt som anta

·      let kontaktförfrågningar begränsas.

 

6. Mottagare av dina personuppgifter

I sammanhanget av de ovan beskrivna ändamålen kan vi dela dina personuppgifter med tredje parter.

·      I vissa begränsade omständigheter kan vi vara rättsligt skyldiga att dela vissa personuppgifter, inklusive eventuellt dina, när vi är involverade i rättsliga förfaranden eller följer rättsliga skyldigheter, en domstolsbeslut eller instruktioner från försäkringsbolag eller en myndighet som dataskyddsmyndigheter.

·      Vi kan engagera tredje parter för att behandla personuppgifter på vårt uppdrag (t.ex. leverantörer av specifika IT-applikationer, mjukvaruutvecklare, molntjänsteleverantörer, dataförsäljare, direktmarknadsföringsproffs som vi använder i vår verksamhet).

·      Vi kan dela vissa personuppgifter med affärskontakter, individer eller organisationer som har ett direkt (kontraktuellt) förhållande till oss och andra relevanta privata organisationer.

·      Vi kan också överföra personuppgifter vid försäljning eller överföring av hela eller delar av vår verksamhet, till externa rådgivare, revisorer, (potentiella köpare) och myndigheter, om det krävs som en del av den transaktionen.

Vi ser till att, när det är tillämpligt, vidtas lämpliga åtgärder vid delning av dina personuppgifter med tredje parter. Om det är nödvändigt kommer vi t.ex. att ingå ett dataskyddsavtal (som inkluderar begränsningar för användning av dina personuppgifter och skyldigheter avseende säkerheten för dina personuppgifter).

 

7. Överföring av data utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i vilket land som helst där Joolz (och dess dotterbolag) är verksamt.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra tredje parter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som affärspartners, tjänsteleverantörer och/eller leverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet.

Om dina personuppgifter överförs till en tredje part eller en Joolz-enhet i ett land som inte ger tillräckligt skydd för personuppgifter kommer vi, om det är nödvändigt, att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och överförs i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan när som helst begära en kopia av de skyddsåtgärder som gäller för överföringen av dina personuppgifter med hjälp av kontaktuppgifterna som anges ovan i avsnitt 2.

 

8. Skyldigheter att lämna dina personuppgifter

I vissa fall är det nödvändigt för Joolz att du lämnar dina personuppgifter. Detta är fallet när vi ingår ett köpeavtal, tillhandahåller en tjänst, registrerar garantin eller när du vill skapa ett konto. Om det är nödvändigt för oss att du lämnar personuppgifter kommer vi att göra detta klart genom att använda en asterisk (*) i formuläret. Om du beslutar att inte lämna de begärda personuppgifterna kan vi kanske inte ingå ett avtal eller erbjuda den relevanta tjänsten.

 

9. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Joolz behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller för att följa gällande lagar och regler. I vissa fall kan det vara nödvändigt att behålla dina personuppgifter under en längre period, till exempel i en rättslig process.

 

10. Säkerhet

Joolz är engagerat i säkerheten för dina personuppgifter. Vi använder olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, som krypterings- och autentiseringsverktyg, för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter och skydda din information mot förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Om du anser att dina personuppgifter inte är ordentligt säkrade eller om det finns indikationer på att dina personuppgifter har gått förlorade, stulits, missbrukats eller utsatts för obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och/eller förstörelse kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@joolz.com.

 

11. Användning av cookies

En cookie är en liten fil som begär tillstånd att placeras på din dators hårddisk. När du accepterar filen lagras den, och cookien hjälper sedan till att analysera webbtrafik eller informerar dig när du besöker en viss webbplats. Cookies gör det möjligt för webbapplikationer att anpassa sig till dig som individ. Webbapplikationen kan anpassa sig efter dina behov, preferenser och aversioner genom att samla in och lagra information om dina preferenser. Vi använder trafikloggscookies för att fastställa vilka sidor som besöks. Detta hjälper oss att analysera webbplatsens trafikdata och förbättra vår webbplats för att möta kundens behov. Vi använder denna information endast för statistiska analyssyften. Data tas sedan bort från systemet.

 

Cookies hjälper oss också att ge dig en bättre webbplats genom att möjliggöra för oss att följa vilka sidor som är användbara för dig och vilka som inte är det. En cookie ger oss på ing

et sätt tillgång till din dator eller information om dig, förutom den data du väljer att tillhandahålla oss. Du kan acceptera eller avvisa cookies. Du kan dock vanligtvis ändra inställningarna i din webbläsare för att avvisa cookies om du föredrar det. Detta kan hindra dig från att använda webbplatsen fullt ut.

 

12. Kontroll över dina personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller överlåta dina personuppgifter till tredje parter. Om du har lämnat personuppgifter via Joolz.com och vill få tillgång till denna information kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@joolz.com.

 

13. Dina rättigheter

Som en registrerad person har du enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) följande rättigheter under vissa omständigheter:

·      Rätt till tillgång: Du kan begära tillgång till de personuppgifter som rör dig.

·      Rätt att rätta eller radera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

·      Rätt att få dina personuppgifter raderade. Observera att det kan finnas omständigheter där vi behöver behålla dina uppgifter för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

·      Rätt att invända mot behandling eller begära begränsningar för behandlingen. Det kan finnas omständigheter där vi är lagligen skyldiga att neka din begäran.

·      Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

·      Rätt att invända.

·      Rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

För att utöva dessa rättigheter eller om du har frågor om hur vi samlar in och använder dina data kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 2.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, låt oss veta det. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten, som i Nederländerna är Dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens). Du kan lämna in ett klagomål via följande webbplats: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

14. Klarna

Användningen av betalningsmetoder som faktura, delbetalning och direktdebitering kräver en positiv kreditbedömning. I detta sammanhang kommer vi att överföra dina data till Klarna för adress- och kreditvärdighetskontroller i samband med initieringen av köpet och behandlingen av köpeavtalet. Vi ber om din förståelse att vi bara kan erbjuda de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultaten av kreditkontrollen. Mer information och Klarnas användarvillkor finns här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler och som beskrivs i Klarnas integritetspolicy.

Om du väljer Klarnas betalningsmetod kan Klarna i förföljande av sina legitima intressen utföra en kreditkontroll eller dela de insamlade betalningsuppgifterna för betalningsbearbetning med en extern kreditinrättning. Du kan invända mot detta när som helst.

 

15. E-postreklam med prenumeration på nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de nödvändiga uppgifterna eller de uppgifter du tillhandahåller för att regelbundet skicka dig vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke i enlighet med GDPR. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, antingen genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som beskrivs i avsnitt 2 eller genom att använda en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter att du avslutat prenumerationen kommer vi att ta bort din e-postadress.

 

16. Sökande

Som en del av jobbansökningsprocessen för en position inom vårt företag samlar och behandlar vi vissa personuppgifter som rör dig. Detta avsnitt förklarar hur vi samlar och använder dina personuppgifter som en del av din jobbansökningsprocess och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Observera att denna information endast gäller din jobbansökningsprocess. När vi har accepterat din ansökan kommer du att få vår interna integritetspolicy för anställda.

I samband med jobbansökningsprocessen kan vi samla in och behandla följande personuppgifter som är relaterade till dig:

- Identifikations- och kontaktinformation (t.ex. namn, födelsedatum, kön, födelseort, nationalitet, adress, telefonnummer och e-postadress).

- Curriculum vitae och (ytterligare) utbildnings- och/eller arbetsbakgrund.

- Professionella certifikat.

- Bedömningar.

- Referenser.

- Information om din juridiska och disciplinära historia.

- Kopior av identifieringsdokument (inklusive körkort, om relevant för positionen).

- Medborgartjänstnummer (BSN).

- Eventuell annan data relaterad till din arbetslivserfarenhet (om relevant för arbetsprestation).

- Eventuell annan data som du nämner i din ansökningsbrev och/eller CV.

- Offentlig information, såsom en kopia av uppehålls- eller arbetstillstånd (om tillämpligt).

- Bedömningsresultat.

- Information från dina professionella sociala medieprofiler.

- Dina svar på frågor i jobbansökan.

 

Om vi erbjuder dig en position kan vi också begära ett utdrag ur belastningsregistret för att säkerställa lämplighet, integritet och pålitlighet för positionen.

Vi kommer endast använda dina personuppgifter som beskrivits ovan för följande ändamål:

- För att avgöra om du är lämplig och uppfyller de relevanta kraven för den position du ansöker om.

- För vår administration.

- För att kontakta dig/kommunicera med dig.

- För att ingå avtal med dig.

- För att förhindra omprövning av sökande.

 

Vi kommer att samla in, behandla och lämna ut dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt att vidta förkontraktuella åtgärder för ändamål som är relaterade till din ansökan eller för att följa våra legitima intressen. Ibland kan vi begära ditt uttryckliga samtycke för vissa behandlingsaktiviteter. Om vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 2.

 

Dina personuppgifter kan erhållas direkt från dig, från allmänt tillgängliga källor eller, om det är tillämpligt och med ditt samtycke, från följande tredje parter: rekryteringsföretag eller headhunters, dina referenser och/eller (andra) tidigare arbetsgivare, lärare/utbildningsleverantörer och deras slutförande av utbildnings- och träningsprogram samt bedömningsorgan.

 

Vi kan dela din personliga information med tredje parter, såsom tjänsteleverantörer med vilka vi ingår avtal och våra professionella rådgivare, för att förbereda din anställningskontrakt, men endast för de ändamål som anges ovan. Vi ser till att, när det är tillämpligt, lämpliga åtgärder vidtas när vi delar dina personuppgifter med tredje parter.

 

Om du har accepterat en position inom vårt företag kommer vi att inkludera dina ansökningsuppgifter i din personalmapp och hänvisa till vår interna integritetspolicy i detta avseende.

 

Om en position inte erbjuds eller accepteras inom vårt företag kommer vi att radera dina data så snart som möjligt efter avslutningen av jobbansökningsprocessen. Normalt sett kommer detta att vara en maximal period på fyra (4) veckor från datumet då jobbansökningsprocessen avslutas. Dina personuppgifter kommer endast att behållas under en längre tid om det är nödvändigt för att försvara våra intressen i rättsliga förfaranden (t.ex. vid tvist) eller när det krävs enligt våra lagliga förpliktelser. Om du vill att vi ska behålla din personliga information under en längre period så att vi kan kontakta dig i fall av en annan ledig tjänst som matchar din profil, vänligen lämna ditt samtycke för oss att behålla dina personuppgifter i en period av sex (6) månader. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, efter vilket vi kommer att radera dina personuppgifter så snart som möjligt, som vi har informerat dig om i detta uttalande.